PRIVACYVERKLARING

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de webshop en op alle internetinitiatieven van ProScan.

ProScan, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de webshop geeft u aan ProScan, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de webshop kunnen zich via de webshop registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door ProScan opgenomen in haar klantenbestand.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie en bestellingen te verstrekken en/of te bezorgen.

ProScan legt logbestanden aan van het gebruik van de webshop op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

ProScan verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen géén gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om onze websites te verlaten.

Uw rechten

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met ProScan.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Wijzigingen Privacy Statement

ProScan behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

DISCLAIMER

Aan het gebruik van de webshop en op alle internetinitiatieven van ProScan zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de webshop, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de webshop is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de webshop de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Pro Scan kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de webshop. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de webshop ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of Pro Scan contacteren.

Onderbrekingen

Pro Scan tracht onderbrekingen in het raadplegen van de webshop zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Pro Scan niet garanderen dat de webshop volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De webshop kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Pro Scan geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Pro Scan biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Pro Scan met of van deze websites of van hun inhoud. Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de webshop, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster of met Pro Scan.

Aansprakelijkheid

Pro Scan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Pro Scan garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Pro Scan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de webshop of van de op of via de webshop verkregen informatie. Pro Scan is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de webshop, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Pro Scan aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de webshop, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het is mogelijk dat de webshop een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Pro Scan is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Pro Scan verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De webshop geniet auteursrechtelijke bescherming. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de webshop en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Pro Scan. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden

ProScan verwijst op de webshop naar producten, diensten en merken van andere bedrijven. ProScan is geen eigenaar van de bijhorende geregistreerde merknamen en trademarks. De verwijzing gebeurt louter informatief.